5.třída

 Hodnotím  u tebe toto:

 
1.       Ústní projev: rozhovor, čtení, výslovnost, ústní zkoušení slovní zásoby a gramatiky
 
2.       Písemný projev: testy na gramatiku a slovní zásobu, projekty
 
3.       Úprava písemností: okraje, čitelnost, daný zápis z hodiny 
 
4.       Práce v hodině: snaha, aktivita, samostatné a skupinové práce, splnění zadaného úkolu
 
5.       Plnění domácích úkolů: písemné domácí úkoly, příprava na hodinu (denně  minimálně 15 minut! )
 
 

Na hodinu AJ vždy měj: 

 
Učebnici, pracovní sešit, žákovskou knížku, slovníček
 
 
Buď stále aktivní, dávej pozor, poslouchej a snaž se co nejvíce zapamatovat (o to méně práce budeš mít doma).
 
Opakuj si slovíčka doma: odfajfkuj si, která znáš, a která neznáš, označ křížkem.
 
Když něco nebudeš vědět, přihlas se, ráda Ti odpovím a poradím.
 
Nemáš-li něco v pořádku, nebo ti něco chybí, do příští hodiny si vše vypracuj.
 
V případě nepřítomnosti si doplň učivo a co nejdříve si všechno dopiš.

 

 používané zkratky:
 
HW - homework  (Domácí úkol)
CB - class book     (učebnice)
WB - work book (pracovní sešit)
 

September

  Procvičuj instrukce:  www.youtube.com/watch?v=MaKGqYs-yhQ
 
 
 
  Mrkni se videa s čísly 1-100:
 
                                                www.youtube.com/watch?v=SxgCA1qOW20
 
 
         Výuková hra  :       www.learningchocolate.com/content/counting-tens
 
 
 
 
 
 

Tyto  červené věty bys měl/la znát :                 

 

What´s your name?

Jak se jmenuješ?

Where are you from?

Odkud jsi?

What´s your telephone number?

Jaké je tvé telefonní číslo?

How are you?

Jak se máš?

What´s your favourite colour…..?

Jaká je tvá oblíbená barva…....?

My name´s / My name is ../ I´m John.

Jmenuji se / Moje jméno je…/ Jsem Jan.

I´m ..

Jsem ..

How old are you?

Kolik máš let? / Jak jsi starý?

I´m 11. / I´m 11 years old.

Mám 11 let/roků. Je mi 11.

I´m from..

Jsem z..

What´s this..?

Co je to/toto?

What are these..?

Co jsou tyto/tito/tato..?

Open/Close your book /  pencilcase!

Otevři/Zavři svou knihu / penál.

Write on the board.

Napiš na tabuli.

Say „hello“ / „good morning“!

Pozdrav. Řekni „ahoj“ / „dobrý den“.

Listen. Draw. Write. Read.

Poslouchej. Nakresli. Napiš. Čti.

Look. Don´t look!

Podívej se. Nedívej se!

Pick up your/my/her/his pencil.

Zvedni svoji/moji/její/jeho tužku.

Talk. Don´t talk!

Mluv. Nemluv!

Where´s (Where is) the girl? / Where are the people?

Kde je tato dívka? Kde jsou ti lidé?

She´s (She is) on the phone.

Ona je na telefonu.

I´m (I am) in the garden.

Já jsem na zahradě.

We´re (We are) from London.

My jsme z Londýna.

You´re (You are) at the door.

Ty jsi / Vy jste u dveří.

They´re (They are) at Mandy´s house.

Oni jsou u Mendy doma.

Dad isn´t (is not) in the kitchen. He´s in the bedroom.

Taťka není v kuchyni. On je v ložnici.

Is Tony in /at home?

Je Tony vevnitř / doma?

 

 

October

POZOR odkaz na procvičování s naší učebnicí Project :
 
 
 
 
 
  procvičuj abecedu  :)))))   
 
 
 
 
 
 
 Množné číslo u podstatných jmen:
 
U valného množství podstatných jmen se množné číslo tvoří jednoduše, a to koncovkou:

-s


two cars
a car - two cars  

two houses
a house - two houses  

two apples
an apple - two apples  

 V některých případech dochází k několika pravopisným změnám:!

1) Slova končící na -S, -X, -SH, -CH mají v množném čísle koncovku -es:


two buses
a bus - two buses  

two boxes
a box - two boxes  

two watches
a watch - two watches

2) U slov končících na -y, před kterým je souhláska, dochází v množném čísle k změkčení Y na I a následuje koncovka -ES:


two berries
a berry - two berries  

two flies
a fly - two flies

Toto neplatí tam, kde je před  y samohláska  např. a play - two plays.

 

Klikni na výuková videa:

www.youtube.com/watch?v=_3hauKIfi7g

 

 nepravidelná podstatná jména:

wife - wives 
half - halves 
knife - knives 
loaf - loaves 
leaf - leaves 

 

Podstatná jména MUŽ a ŽENA jsou nepravidelná, stejně jako další slova, která z nich byla vytvořena.

man - men 
woman - women 
sportsman - sportsmen 
sportswoman - sportswomen 
policeman - policemen 
policewoman - policewomen 
Englishman - Englishmen 

POZOR:

German - Germen Germans  - toto slovo neobsahuje slovo MAN

tooth - teeth 
foot - feet 
goose - geese 

mouse - mice 
penny - pence

child - children 
brother - brethren

Některá podstatná jména mají stejný tvar v jednotném i množném čísle.

sheep - sheep 
fish - fish 
aircraft - aircraft 
species - species 
deer - deer 
trout - trout 
(a další)

Tvar 'people' vlastně není tvarem slova 'person'. Je to tzv. 'náhradní plurál'.

man, person - people 

 
Klikni:   
 
 
 
 
  KLIKNI  HALLOWEEN: 
 
 
 
Pracuj na zadaném úkolu : YOUR PROJECT !!!!!!
 
 
 
 
 
 

NOVEMBER

 
                     www.youtube.com/watch?v=zOti8U_-BNM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sloveso to be
 

Positive forms - long forms and short forms.        

I am              I´m                   we  are        we´re

You are        you´re               you are       you´re

he is              he´s                  they are      they´re

she is            she´s

it is               it´s

 

 

Questions and short answers.

am I                                are we

are you                           are you

is he                                are they

is she

is it

 

Yes, I am.        No, I´m not.

Yes, we are.     No, we aren´t.

Yes, he is.        No, he isn´t.

 

 

Negative sentences - long forms and short forms.

I am not -  I´m not          

you are not - you aren´t   or   you´re not

he, she, it is not - he, she, it isn´t    or    he´s, she´s, it´s not

we are not - we aren´t or we´re not

they are not - they aren´t    or   they´re not

 
 
 
 
 
 
 
Nauč se zpaměti!!!
 
 
poslouchej výslovnost (rodina) : 
 
 
 
 
 
 
 
Procvičuj si:
 
 
 
 

DECEMBER

 
Zkus si přečíst krátký animovaný příběh:       more2.starfall.com/n/plays/cookies/load.htm?f
 
 
 
 
 
 

January

 
 
 
 !!!!!!! Procvičuj sloveso to have got - dlouhou i krátkou formu + negativ 
 
      

www.youtube.com/watch?v=ZFkr2BncN9w&list=PLnsuX_u-A5QM_ZUuEWOwGOCrNuLooBMDZ&index=14

 

 Nauč se nazpaměť !!!

                                                                                                  zápor
  oznamovací otázka 
I I have got have I got? I haven't got
you you have got have you got? you haven't got
he/she/it he has got has he got? he hasn't got
we we have got have we got? we haven't got
you you have got have you got? you haven't got
they they have got have they got? they haven't got

 

FEBRUARY

 

 Přídavná jména: klikni a procvičuj si !!!

 

www.youtube.com/watch?v=cwRddLXUnr8

 

www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI

 

www.youtube.com/watch?v=ZzkBViQHJ38

 

Pets:  www.youtube.com/watch?v=zWsN1EFGKkc

        

MARCH

Vyučovací předměty:  www.youtube.com/watch?v=7K_wn_58gh4

Hry:  elt.oup.com/student/project3rdedition/level1/unit3/games/?cc=cz&selLanguage=cs

          elt.oup.com/student/project3rdedition/level1/phrase_builder?cc=cz&selLanguage=cs                                       

         elt.oup.com/student/project3rdedition/level1/picture_dictionary?cc=cz&selLanguage=cs

 

The History Of Saint Patrick's Day
St Patrick´s day

www.youtube.com/watch?v=9YhWzrvWcRI

 

 

 

Dny v týdnu

 

Části těla

Nepravidelná podstatná jména

 
doplňuj si sloveso to be :   www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/be.htm
 
 
 
 
 

APRIL

 

What time is it?     

 
 
 
 
 
 
Hickory dickory dock
 

 

My day                    

 Klikni :  www.youtube.com/watch?v=oPo77rZW58M

 

Pravidla chování ve  třídě: www.youtube.com/watch?v=uWXPCP8t00M

 

HAVE = dávat si

Druhým častým významem slovesa HAVE je význam 'dávat si, užívat si'. 

Nalezneme ho např. ve spojení:

have breakfast (snídat), 

have lunch (obědvat), 

have dinner (večeřet), 

have a bath/shower (dávat si koupel/sprchu), 

have a good time (užívat si),

have a nice weekend (užívat si víkend), 

have a holiday (mít dovolenou, být na dovolené),

have a cup of coffee (dát si kávu) atd.

Ve výše uvedených případech NELZE použít vazbu HAVE GOT!

I have a shower every day. -- Sprchuji se každý den.
I have got a shower every day.

I have got a shower. -- Mám sprchu (mám ji doma).        

 

!!!!!  Podrobnější vysvětlení zde:     www.helpforenglish.cz/article/2008031401-sloveso-have-3

 

   READ:   elt.oup.com/student/i-spy/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

 

 

 

 

MAY

   Významová slovesa - přítomný čas prostý 

 

1. os. jednotné č.

work (pracuji)

live (bydlím)

go (chodím)

2. os. jednotné č.

you work (pracuješ)

you live (bydlíš)

you go (chodíš)

3. os. jednotné č.

he works (pracuje)

he lives (bydlí)

he goes (chodí)

1. os. množné č.

we work (pracujeme)

we live (bydlíme)

we go (chodíme)

2. os. množné č.

you work (pracujete)

you live (bydlíte)

you go (chodíte)

3. os. množné č.

they work (pracují)

they live (bydlí)

they go (chodí)

work - pracovat

live - bydlet, žít

go - chodit, jezdit

    Podívej se na další vysvětlení :   www.helpforenglish.cz/article/2008011901-pritomny-prosty-cas-1   

 

Tvorba otázky s pomocným slovesem  DO..

Abychom inverzi mohli vytvořit, bude opět nutné použít pomocné sloveso DO

Sloveso DO se tedy místo významového slovesa přesune před podmět, a hlavní sloveso potom zůstane na svém místě.

 Ve třetí osobě navíc toto pomocné sloveso přijme koncovku pro třetí osobu -S a vznikne tak tvar   does.

Významové sloveso už koncovku -S mít nebude.

 

You speak English.    Do you speak English?  


They go to work.        Do they go to work? 

 

She speaks English.  Does she speak English? (3.osoba)

 
He goes to work.       
Does he go to work?        (3.osoba)

 

Present simple - negative

Zápor tvoříme pomocí tvarů don´t / doesn´t  a infinitivu. 

I                                           get up at six.

You                                       work in a bank.

We                DON´T            play the drums.

They                                     go to school.

 

He                                         collect pens.

She               DOESN´T         watch television.

IT                                          go to bed at nine.

                                              start at seven o´clok.

 V krátkých odpovědích používáme tvarů  don´t     nebo doesn´t ,  NIKDY  významové sloveso.

 

Do you like the Beatles?         No, I don´t. 

Does he play tennis?           No, he doesn´t.

 

Výuková videa:  

www.youtube.com/watch?v=gHSY-2SBGQ4

 www.youtube.com/watch?v=rMSuOU1ZMRk

 

Dialogy       www.youtube.com/watch?v=TR5RcutMu7c

                           www.youtube.com/watch?v=7eJHndmL0SY

                           www.youtube.com/watch?v=J9_Uknk4avE